Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 18:14

14 Móxī de yuèfù kànjian tā xiàng bǎixìng suǒ zuò de yīqiè shì , jiù shuō , nǐ xiàng bǎixìng zuò de shì shénme shì ne , nǐ wèishénme dúzì zuò zhe , zhòng bǎixìng cóng zǎo dào wǎn dōu zhàn zaì nǐde zuǒyòu ne .