Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 21:13

13 Rén ruò bù shì máifu zhe shārén , nǎi shì shén jiāo zaì tā shǒu zhōng , wǒ jiù shè xià yī gè dìfang , tā kĕyǐ wǎng nàli taópǎo .