Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 21:4

4 Tā zhǔrén ruò gĕi tā qīzi , qīzi gĕi tā shēng le érzi huò nǚér , qīzi hé érnǚ yào guī zhǔrén , tā yào dúzì chū qù .