Chūāijíjì 21:6

6 Tāde zhǔrén jiù yào daì tā dào shĕnpàn guān nàli ( shĕnpàn guān huò zuò shén xià tóng ) , yòu yào daì tā dào mén qián , kàojìn ménkuàng , yòng zhuīzi chuān tāde ĕrduo , tā jiù yǒngyuǎn fúshì zhǔrén .