Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 22:10

10 Rén ruò jiàng lü , huò niú , huò yáng , huò biéde shēngchù , jiāofù línshè kānshǒu , shēngchù huò sǐ , huò shòushāng , huò beì gǎn qù , wú rén kànjian ,