Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 22:15

15 Ruò bĕn zhǔ tóng zaì yī chù , tā jiù bú bì péi huán , ruò shì gù de , yĕ bù bì péi huán , bĕn shì wèi gù jià lái de .