Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 22:16

16 Rén ruò yǐnyòu méiyǒu shòu pìn de chǔnǚ , yǔ tā xíng yín , tā zǒng yào jiāo chū pìnlǐ , qǔ tā wèi qì .