Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 22:25

25 Wǒ mín zhōng yǒu pínqióng rén yǔ nǐ tóng zhù , nǐ ruò jiè qián gĕi tā , bùkĕ rú fàng zhaì de xiàng tā qǔ lì .