Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 23:15

15 Nǐ yào shǒu Chújiàojié , zhào wǒ suǒ fēnfu nǐde , zaì yàbǐ yuè neì suǒ déng de rìqī , chī wú jiào bǐng qī tiān . shuí yĕ bùkĕ kòng shǒu chaójiàn wǒ , yīnwei nǐ shì zhè yuè chū le Āijí .