Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 23:2

2 Bùkĕ suí zhòng xíng è , bùkĕ zaì zhēng sòng de shì shàng suí zhòng piān xíng , zuò jiànzhèng qū wǎng zhèngzhí ,