Chūāijíjì 26:24

24 Bǎn de xià bàn jié yào shuāng de , shàng bàn jié yào zhĕng de , zhí dǐng dào dì yī gè huánzi , liǎng kuaì dōu yào zhèyàng zuò liǎng gè guǎijiǎo .