Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 27:8

8 Yào yòng bǎn zuò tán , tán shì kòng de , dōu zhào zhe zaì shān shàng zhǐshì nǐde yàngshì zuò .