Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 28:33

33 Paózi zhōuwéi dǐ bian shàng yào yòng lán sè , zǐse , zhūhóngsē xiàn zuò shíliu . zaì paózi zhōuwéi de shíliu zhōngjiān yào yǒu jīn língdang ,