Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 28:35

35 Yàlún gòngzhí de shíhou yào chuān zhè paózi . tā jìn shèng suǒ dào Yēhéhuá miànqián , yǐjí chūlai de shíhou , paó shàng de xiǎngshēng bì beì tīngjian , shǐ tā búzhìyú sǐwáng .