Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 29:33

33 Tāmen chī nàxiē shú zuì zhī wù , hǎo chéngjiē shèng zhí , shǐ tāmen chéng shèng , zhǐshì waìrén bùkĕ chī , yīnwei zhè shì shèngwù .