Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 29:43

43 Wǒ yào zaì nàli yǔ Yǐsèliè rén xiàng huì , huì mù jiù yào yīn wǒde róngyào chéngwéi shèng .