Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 32:26

26 Jiù zhàn zaì yíng mén zhōng , shuō , fán shǔ Yēhéhuá de , dōu yào dào wǒ zhèlǐ lái . yúshì Lìwèi de zǐsūn dōu dào Tānàli jùjí .