Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 32:34

34 Xiànzaì nǐ qù lǐng zhè bǎixìng , wǎng wǒ suǒ gàosu nǐde dìfang qù , wǒde shǐzhĕ bì zaì nǐ qiánmian yǐn lù , zhǐshì dào wǒ zhuī tǎo de rìzi , wǒ bì zhuī tǎo tāmende zuì .