Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 32:6

6 Cì rì qīngzǎo , bǎixìng qǐlai xiàn Fánjì hépíng ān jì , jiù zuò xià chī hē , qǐlai wánshuǎ .