Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 33:8

8 Dàng Móxī chū yíng dào huì mù qù de shíhou , bǎixìng jiù dōu qǐlai , gèrén zhàn zaì zìjǐ zhàngpéng de ménkǒu , wàng zhe Móxī , zhí dĕng dào tā jìn le huì mù .