Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 34:27

27 Yēhéhuá fēnfu Móxī shuō , nǐ yào jiàng zhèxie huà xiè shàng , yīnwei wǒ shì àn zhè huà yǔ nǐ hé Yǐsèliè rén lì yuē .