Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 34:9

9 Shuō , Zhǔ a , wǒ ruò zaì nǐ yǎnqián mĕng ēn , qiú nǐ zaì wǒmen zhōngjiān tóngxíng , yīnwei zhè shì yìng zhe jǐngxiàng de bǎixìng . yòu qiú nǐ shèmiǎn wǒmen de zuìniè hé zuìè , yǐ wǒmen wéi nǐde chǎnyè .