Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 35:22

22 Fán xīnli lèyì xiàn lǐwù de , lián nán daì nǚ , gè jiàng jīnqì , jiù shì xiōng qián shēn , ĕr huán ( huò zuò bí huán ) , dá yìn de jièzhi , hé shǒu chuàn daì lái xiàn gĕi Yēhéhuá .