Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 35:29

29 Yǐsèliè rén , wúlùn nánnǚ , fán gānxīn lèyì xiàn lǐwù gĕi Yēhéhuá de , dōu jiàng lǐwù ná lái , zuò Yēhéhuá jiè Móxī suǒ fēnfu de yīqiè gōng .