Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 35:5

5 Nǐmen zhōngjiān yào ná lǐwù xiàn gĕi Yēhéhuá , fán lèyì xiàn de kĕyǐ ná Yēhéhuá de lǐwù lái , jiù shì jīn , yín , tóng ,