Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 37:16

16 Yòu yòng jīng jīn zuò zhuōzi shàng de qìmǐn , jiù shì pánzi , tiaógēng , bìng diàn jiǔ de píng hé jué .