Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 38:31

31 Bìng yuànzi sìwéi daì mǎo de zuò hé yuàn mén daì mǎo de zuò , yǔ zhàngmù yīqiè de juézi hé yuànzi sìwéi suǒyǒude juézi .