Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 39:3

3 Bǎ jīnzi chuí chéng bó piān , jiǎn chū xiàn lái , yǔ lánsè , zǐse , zhūhóngsē xiàn , yòng qiǎo jiàng de shǒngōng yītóng xiù shàng .