Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 4:18

18 Yúshì , Móxī huí dào tā yuèfù Yètèluō nàli , duì tā shuō , qiú nǐ róng wǒ huí qù jiàn wǒ zaì Āijí de dìxiōng , kàn tāmen hái zaì bú zaì . Yètèluō duì Móxī shuō , nǐ kĕyǐ píng píngān ān dì qù ba .