Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 4:25

25 Xīpōlā jiù ná yī kuaì huǒshí , gē xià tā érzi de yáng pí , diū zaì Móxī jiǎo qián , shuō , nǐ zhēn shì wǒde xuè láng le .