Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 40:23

23 Zaì zhuōzi shàng jiàngbǐng chénshè zaì Yēhéhuá miànqián , shì zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu tāde .