Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 6:13

13 Yēhéhuá fēnfu Móxī , Yàlún wǎng Yǐsèliè rén hé Āijí wáng fǎlǎo nàli qù , bǎ Yǐsèliè rén cóng Āijí dì lǐng chūlai .