Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 7:9

9 Fǎlǎo ruò duì nǐmen shuō , nǐmen xíng jiàn qí shì ba . nǐ jiù fēnfu Yàlún shuō , bǎ zhàng diū zaì fǎlǎo miànqián , shǐ zhàng biàn zuò shé .