Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 8:6

6 Yàlún biàn shēn zhàng zaì Āijí de zhū shuǐ yǐshàng , qīngwā jiù shàng lái , zhē mǎn le Āijí dì .