Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 9:16

16 Qíshí , wǒ jiào nǐ cún lì , shì tè yào xiàng nǐ xiǎn wǒde dà néng , bìng yào shǐ wǒde míng chuán biàn tiān xià .