Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 9:35

35 Fǎlǎo de xīn gāng yìng , bùróng Yǐsèliè rén qù , zhèng rú Yēhéhuá jiè zhe Móxī suǒ shuō de .