Chuàngshìjì 42:16

16 Xū yào dǎfa nǐmen zhōngjiān yī gèrén qù , bǎ nǐmen de xiōngdi daì lái . zhìyú nǐmen , dōu yào qiú zaì zhèlǐ , hǎo zhèng yàn nǐmen de huà shè bú zhēn , ruò bù zhēn , wǒ zhǐ zhe fǎlǎo de xìngméng qǐshì , nǐmen yídéng shì jiānxi .