Chuàngshìjì 42:20

20 Bǎ nǐmen de xiǎo xiōngdi daì dào wǒ zhèlǐ lái , rúcǐ , nǐmen de huà biàn yǒu zhèngjù , nǐmen yĕ búzhìyú sǐ . tāmen jiù zhàoyàng ér xíng .