Chuàngshìjì 42:21

21 Tāmen bǐcǐ shuō , wǒmen zaì xiōngdi shēnshang shízaì yǒu zuì . tā āi qiú wǒmen de shíhou , wǒmen jiàn tā xīnli de chóukǔ , què bù kĕn tīng , suǒyǐ zhè chǎng kǔnàn líndào wǒmen shēnshang .