Chuàngshìjì 42:24

24 Yūesè zhuǎn shēn tuì qù , kū le yī chǎng , yòu huí lái duì tāmen shuōhuà , jiù cóng tāmen zhōngjiān tiǎo chū Xīmiǎn lái , zaì tāmen yǎnqián bǎ tā kúnbǎng .