Chuàngshìjì 42:27

27 Dào le zhù sù de dìfang , tāmen zhōngjiān yǒu yī gèrén dǎkāi kǒudai , yào ná liào wèi lü , cái kànjian zìjǐ de yínzi réng zaì kǒudai lǐ ,