Chuàngshìjì 42:28

28 Jiù duì dìxiōng men shuō , wǒde yínzi guī hái le , kàn a , réng zaì wǒ kǒudai lǐ . tāmen jiù tí xīn diào dǎn , zhàn zhàn jīng jīng dì bǐcǐ shuō , zhè shì shén xiàng wǒmen zuò shénme ne ,