Chuàngshìjì 42:34

34 Bǎ nǐmen de xiǎo xiōngdi daì dào wǒ zhèlǐ lái , wǒ biàn zhīdào nǐmen bú shì jiānxi , nǎi shì chéngshí rén . zhèyàng , wǒ jiù bǎ nǐmen de dìxiōng jiāo gĕi nǐmen , nǐmen yĕ kĕyǐ zaì zhè dì zuò mǎimaì .