Chuàngshìjì 43:12

12 Yòu yào shǒu lǐ jiābeì dì daì yínzi , bìng jiàng guī hái zaì nǐmen kǒudai neì de yínzi réng daì zaì shǒu lǐ . nà huòzhĕ shì cuò le .