Chuàngshìjì 43:18

18 Tāmen yīnwei beì lǐng dào Yūesè de wū lǐ , jiù haìpà , shuō , lǐng wǒmen dào zhèlǐ lái , bì shì yīnwei tóu cì guī hái zaì wǒmen kǒudai lǐ de yínzi , zhǎo wǒmen de cuò fùng , xià shǒu haì wǒmen , qiáng qǔ wǒmen wèi núpú , qiǎngduó wǒmen de lü .