Chuàngshìjì 43:21

21 Hòulái dào le zhù sù de dìfang , wǒmen dǎkāi kǒudai , búliào , gèrén de yínzi , fènliang zú shù , réng zaì gèrén de kǒudai neì , xiànzaì wǒmen shǒu lǐ yòu daì huí lái le .