Chuàngshìjì 43:23

23 Jiāzǎi shuō , nǐmen kĕyǐ fàngxīn , búyào haìpà , shì nǐmen de shén hé nǐmen fùqin de shén cìgĕi nǐmen cáibǎo zaì nǐmen de kǒudai lǐ . nǐmen de yínzi , wǒ zǎo yǐ shōu le . tā jiù bǎ Xīmiǎn daì chūlai , jiāo gĕi tāmen .