Chuàngshìjì 43:3

3 Yóudà duì tā shuō , nà rén zhūnzhūn dì gàojiè wǒmen shuō , nǐmen de xiōngdi ruò bù yǔ nǐmen tóng lái , nǐmen jiù bùdé jiàn wǒde miàn .