Chuàngshìjì 44:17

17 Yūesè shuō , wǒ duàn bùnéng zhèyàng xíng . zaì shuí de shǒu zhōng sōu chū bēi lái , shuí jiù zuò wǒde núpú . zhìyú nǐmen , kĕyǐ píng píngān ān dì shàng nǐmen fùqin nàli qù .