Chuàngshìjì 44:20

20 Wǒmen duì wǒ zhǔ shuō , wǒmen yǒu fùqin , yǐjing nián lǎo , hái yǒu tā lǎo nián suǒ shēng de yī gè xiǎo háizi . tā gēge sǐ le , tā mǔqin zhǐ piĕ xià tā yī rén , tā fùqin téngaì tā .